Fyrsteilene plantefredningsområde omfatter en av øyene i øygruppen Steilene i Nesodden kommune. Øya ble vernet i 2008 for å bevare sjeldne plantearter og deres livsmiljø. Kalktørrenger og bergknappsamfunn er dominerende plantesamfunn. Ved undersøkelse i 2002 ble det funnet 81 arter, flere av disse er sjeldne.[1] Det ble blant annet funnet honningkarse, hjorterot og aksveronika, sistnevnte er rødlistet som sterkt truet.

Lokaliteten har stor pedagogisk verdi.

Kilde: Wikipedia